News :
Date : 05-09-2019
 


ประกาศการเปลี่ยนกติกาการแต่งเครื่องยนต์รุ่น “Pro Am Ski Modified” เป็น “Pro Am Ski Superstock”

              สืบเนื่องจากการแข่งขัน Jet Ski World Series สนาม 1 ที่ประเทศเบลเยี่ยม มีความสับสนเกิดขึ้น ในกติกาการแต่งเครื่องยนต์ของรุ่น Pro Am Ski Modified ซึ่งในที่สุดการแข่งขันที่สนาม 1 ประเทศเบลเยี่ยม ได้ใช้กติกาการแต่งเครื่องยนต์ในรุ่น Superstock

              เพื่อให้นักแข่งที่ลงแข่งขันแล้ว ยังคงสามารถสะสมคะแนนได้อย่างต่อเนื่อง เราจึงได้รับการร้องขอจาก IJSBA ให้เปลี่ยนกติกาการแต่งเครื่องยนต์ในรุ่นนี้จาก Pro Am Ski Modified เป็น Pro Am Ski Superstock เพื่อการแข่งขันที่ต่อเนื่องใน สนาม 2 ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Final Round ประเทศไทย

              เราจึงขอประกาศเปลี่ยนการแข่งขันรุ่น Pro Am Ski Modified ที่ประกาศไว้ใน Jet Ski World Series 2019 และ Jet Ski World Cup 2019 เป็น Pro Am Ski Superstock ทั้งนี้ได้แนบเอกสารรุ่นการแข่งขัน Document A คือ รุ่นทั้งหมดของ Jet Ski World Series และ Document B คือ รุ่นทั้งหมดของ Jet Ski World Cup ที่ด้านล่างนี้ 

 

JET SKI WORLD SERIES AND JET SKI WORLD CUP
5 SEPTEMBER 2019


 
 
   
Organized by :
WATERCROSS WORLD - ASIAN MULTI SPORTS &
ENTERTAINMENT CO.,LTD

Tournament Owner :
JET SKI WORLD CUP GRAND PRIX CO.,LTD.

© 2019 by jetski-worldcup.com .All right reserved.